:: ใบสมัคร On-line

ใบสมัคร Aviation Career Camp 2009
ประวัติส่วนตัว:

ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่นเพศ วันเดือนปีเกิต อายุ ปี
หมู่เลือด ศาสนา
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ มือถือ
E-mail Address
โรงเรียน จังหวัด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ เกรดเฉลี่ย สาย/สาขา
หมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียน
มีโรคติดต่อหรือไม่ ไม่มี       มี ได้แก่
โรคประจำตัว
แพ้ยา หรือแพ้อาหาร
ผู้ปกครองที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน เกี่ยวข้องเป็น
หมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครอง

น้องรู้จักค่าย Aviation Career Camp 2009 ได้อย่างไร
โปสเตอร์ ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน เพื่อนๆ โทรทัศน์ วิทยุ E-mail Website
อื่นๆ โปรดระบุ

เหตุผล ที่เข้าร่วมในกิจกรรม Aviation Career Camp 2009

ยังไม่ทราบเหตุผล